با سلام اینم از آموزش نصب و کانفیگ CXS برای اولین بار ابتدا خرید لایسنس از لینک ConfigServer eXploit Scanner License جهت نصب آنتی شلر
کد:
wget http://www.configserver.com/free/cxsinstaller.tgz
 tar -xzf cxsinstaller.tgz
 perl cxsinstaller.pl
 rm -fv cxsinstaller.*
پس از نصب در ssh دستورات زیر را دنبال کنید ابتدا mod_security را روی سرور نصب کنید سپس با دستور زیر یه پوشه قرنطینه میسازیم
کد:
mkdir /home/quarantine/
 chmod 1777 /home/quarantine/
سپس دستور
کد:
nano /usr/local/apache/conf/modsec2.user.conf
موارد زیر را داخلش قرار بدید
کد:
SecRequestBodyAccess On
 SecRule FILES_TMPNAMES "@inspectFile /etc/cxs/cxscgi.sh" \ 
  "log,auditlog,deny,severity:2,id:'1010101'
بالای خطوط اصلی بذارید بهتره ریستارت آپاچی
کد:
/scripts/restartsrv_httpd
سپس فایل
کد:
nano /etc/cxs/cxscgi.sh
و بعد از خط آخر بذارید
کد:
/usr/sbin/cxs --quiet --cgi --qoptions Mv --mail root \ 
   --quarantine /home/quarantine/ "$1"
میتونید این کار رو انجام هم ندید برید داخل whm و ConfigServer Explorer و برید به /etc/cxs و پرمیشنهای زیر رو به ترتیب تنظیم کنید
کد:
cxs.xtra   644
 cxs.defaults 644
 cxs.ignore  644
 cxscgi.sh   755
 cxsftp.sh   755
سپس
کد:
nano /usr/local/apache/conf/modsec2.conf
و از پشت SecRuleEngine On علامت # بردارید حالا برید به whm و ConfigServer eXploit Scanner و بعد Generate Cxs Commands تیک اولین گزینه ی All cPanel users رو بزنید تیک public_html scan بزنید و تیکهای Report file Log file Email جلوی Email تو کادر آدرس ایمیلی که میخواید ریپورت بیاد براشو بزنید و تیک SMTP Exploit scan (L) symlink (O) socket (f) suspicious file name/type (M) fingerprint match (S) SUID file (G) GUID file (c) core dump file (Z) scan within zip, tar, tar.gz and tar.bz2 files (h) suspected exploit file (d) suspicious directory name (n) hidden directory owned by nobody (w) world writable directory Virus scan (f) suspicious file name/type (h) suspected exploit file (T) all PHP, Perl, and other script files (m) regex pattern match Ignore file Xtra file Quarantine Directory و در قسمت Quarantine Options (S) SUID file (G) GUID file (h) suspected exploit file (c) core dump file (T) all PHP, Perl, and other script files (E) all email scripts (M) fingerprint match (v) virus (f) suspicious file name/type Show statistics summary و بعد Save as default رو بزنید دوباره برگردید به Generate Cxs Commands و سپس پایین صفحه کنار Save as default روی Create Cron job کلیک کنید و یه کرون بسازید و بعد برید صفحه ی اول Start Cxs Watch
کد:
nano /etc/cxs/cxsftp.sh
در آخرین خط بزنید
/usr/sbin/cxs -Z –ftp –mail root –qopt Mv -I /etc/cxs/cxs.ignore -Q /home/quarantine “$1”
کد:
nano /etc/cxs/cxscgi.sh
در آخرین خط بزنید
/usr/sbin/cxs -Z –cgi –mail root –qopt Mv -I /etc/cxs/cxs.ignore -Q /home/quarantine “$1”
کد:
nano /etc/cxs/cxswatch.sh
/usr/sbin/cxs –Wstart –mail root -Q /home/quarantine -I /etc/cxs/cxs.ignore –qopt Mv –www –all